Privacy policy

BIZ BRUSSEL hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BIZ BRUSSEL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

BIZ BRUSSEL
Antwerpselaan 34
1000 Brussel

budgetinzicht@cawbrussel.be

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

BIZ BRUSSEL kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BIZ BRUSSEL, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BIZ BRUSSEL verstrekt. BIZ BRUSSEL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam

 • Uw adresgegevens

 • Uw telefoonnummer

 • Uw e-mailadres

 • Uw IP-adres

Waarom we je gegevens nodig hebben

BIZ BRUSSEL verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Daarnaast kan BIZ BRUSSEL uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen, of het voor het versturen van direct marketing aan actieve klanten over gelijkaardige producten (gerechtvaardigd belang).

Hoe lang bewaren we je gegevens

BIZ BRUSSEL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Verstrekking aan derden

BIZ BRUSSEL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van BIZ BRUSSEL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Op onze website(s) gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.

Google Analytics

BIZ BRUSSEL maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan BIZ BRUSSEL te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BIZ BRUSSEL heeft hier geen invloed op.

BIZ BRUSSEL heeft Google geen toestemming gegeven om via BIZ BRUSSEL verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij).

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van de privacy.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging:

 • Alle personen die namens BIZ BRUSSEL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

BIZ BRUSSEL kan zijn privacyverklaring wijzigen. De laatste versie van dit document kan je steeds raadplegen via de website. De laatste wijziging gebeurde op 01 september 2018.